Suo­ri­tam­me maa­ra­ken­nus-, ver­kon­ra­ken­nus­töi­tä ja valo­kui­tu­ver­kon rakentamista

Ter­vo­lan maan­siir­to Oy

Ter­vo­lan Maan­siir­to Oy on maan­ra­ken­nus- ja maan­siir­toa­lan ammat­ti­lai­nen Ter­vo­las­ta. Työt onnis­tu­vat moni­puo­li­ses­ti vuo­sien tuo­mal­la van­kal­la ammat­ti­tai­dol­la. Pää­asias­sa olem­me kes­kit­ty­neet säh­kö­lin­jo­jen raken­ta­mi­seen ja kaa­pe­li­töi­hin, mut­ta myös muut maan­ra­ken­nus­työt onnis­tu­vat vai­vat­to­mas­ti ja laadukkaasti.

Kalus­to­na löy­tyy lin­jan­ra­ken­ta­mi­seen varus­tel­tu kai­vu­ri­kuor­main, jos­sa on lisä­puo­mil­la pyl­väs­nos­tu­ri ja hen­ki­lö­nos­to­ko­ri. Lisäk­si kalus­toon kuu­luu 16 ton­nin tela­kai­vin­ko­ne ja pie­nem­pi 3,5 ton­nin kumitelakaivinkone.

Teem­me lisäk­si tii­vis­tä yhteis­työ­tä AEH-Hako säh­kö­ura­koin­ti Oy:n kanssa,
sekä mui­den maan­siir­to­toi­mi­joi­den kanssa.

Kuu­lum­me Tilaajavastuu.fi pal­ve­luun. Käy­tös­säm­me on työ­mail­la tar­vit­ta­va “Valt­ti­kort­ti” järjestelmä.
Edel­ly­täm­me työn­te­ki­jöil­täm­me työ­mail­la vaa­dit­ta­via tur­va­kou­lu­tuk­sia mm. työ­tur­va, tie­tur­va tuli­työ. Lisäk­si olem­me suo­rit­ta­neen Fingri­din turvakoulutuksen.

Ota yhteyt­tä kun tar­vit­set ammat­ti­lai­sen lin­jan­ra­ken­ta­mi­seen tai mui­hin maanrakennustöihin!

Soi­ta: 0400-394 810

Tutus­tu palveluihimme

Ota yhteyt­tä