Maan­siir­to

Maan­siir­to

Suo­ri­tam­me maan­siir­rot, kai­vut ja kuor­mauk­set kuhun­kin työ­hön sopi­val­la kalus­tol­la. Yhteis­työ­kump­pa­nei­dem­me kaut­ta myös maa-ainek­set.
Mit­tauk­set teh­dään lase­rin tark­kuu­del­la.